Sakramenty Święte

Sakrament Chrztu Świętego

Zgłoszenia dziecka do Chrztu Św. należy dokonać przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem.

Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przynoszą ze sobą akt urodzenia dziecka z USC oraz wymagane zaświadczenia dotyczące rodziców chrzestnych.

I Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień.

 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii rozpoczynają się we wrześniu.

Spotkania z rodzicami odbywają się po uprzednim ogłoszeniu.

I Komunia Święta w naszej parafii tradycyjnie jest w 3 niedzielę maja. 

Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii w trzech grupach: 

– klasa 6

– klasa 7

– klasa 8.
Spotkania odbywają się w każdy trzeci tydzień miesiąca (wg ogłoszeń). Przygotowujemy się do Sakramentu Bierzmowania w swojej parafii. Pragniemy, aby Duch święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Zapamiętaj! Buduj swój dom na skale, którą jest Chrystus.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do Księdza Proboszcza w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

 

Wymagane są następujące dokumenty:

1. świadectwo chrztu (z adnotacją o bierzmowaniu) lub
2. świadectwo bierzmowania,
3. świadectwo ukończenia katechizacji w szkołach lub Index Formacji Chrześcijańskiej
4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
5. zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej,
6. zaświadczenie z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, z datą nie wcześniejszą niż sprzed 3 miesięcy

Uwaga:
Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Również narzeczeni starający się o licencję – czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii, powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Sakrament Eucharystii

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, 

a Ja w nim”. (J 6, 51.54.56)

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, 

a przez Niego Ojcu.

W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską 

i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary.

Przygotowanie dalsze do sakramentu Eucharystii rozpoczyna się od pierwszych miesięcy życia dziecka i dokonuje się w rodzinie, i przez rodzinę. Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty. Grzechy lekkie są odpuszczane na początku Mszy św. podczas aktu pokutnego.

Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy świętej (KPK 917).

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej: pogłębia zjednoczenie z Nim, gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi, umacnia jedność Kościoła, jest zadatkiem przyszłej chwały.

W Najświętszym Sakramencie obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości 

i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.

Czym jest Eucharystia?

Eucharystia jest źródłem, a zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego (KKK 1407).

Sakrament Pokuty

W niedziele i w dni powszednie przed Mszą Świętą.

 

Warunki dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczere wyznanie grzechów

5. Pokuta i zadośćuczynienie

 

 

Formuła Spowiedzi

 

 

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(Kapłan czyni znak krzyża nad penitentem, następnie zachęca penitenta do ufności w miłosierdzie Boże.) Np.:
K: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
P: Amen.

(Penitent, zwłaszcza gdy nie jest znany spowiednikowi, określa swój stan, czas ostatniej spowiedzi, trudności w prowadzeniu życia chrześcijańskiego oraz inne okoliczności, których poznanie jest potrzebne spowiednikowi do wykonywania posługi.) Np.:
P: Jestem … (kawalerem, panną, ojcem, matką itp.). Ostatni raz przystąpiłem do spowiedzi (kiedy)…, pokutę zadaną odprawiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (następuje wyznanie grzechów) (po zakończeniu wyznawania grzechów)
P: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę cię ojcze o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. (następuje rozmowa, pouczenie penitenta i wyznaczenie pokuty)

(Kapłan zachęca penitenta do okazania żalu.) Np.:
K: Żałuj za grzechy.
P: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

K: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego.
P: Amen.

K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
P: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
P: Bóg zapłać. 

 

Sakrament Namaszczenia Chorych

  • Chorych w domach odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00.

  • W pomieszczeniu odwiedzin chorego powinien być stół (stolik) z czystym nakryciem, na którym jest krzyż, świeca i miejsce na Przenajświętszy Sakrament.

  • Zgłoszenia nowych chorych prosimy dokonywać w kancelarii parafialnej.

  • W sytuacjach nagłych codziennie, na każde wezwanie. (Zobacz kontakt)

Pogrzeb

Modlitwa, a zwłaszcza

pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej
(przyjęcie Komunii św.)

jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC ( lub odpis karty zgonu wystawiony przez zakład pogrzebowy)
  • informację o przyjęciu przed śmiercią sakramentów św.
  • wyrażenie zgody na pochówek z Urzędu Gminy Przemyśl